Käyttöehdot

SuoraTyö-palvelu on työllistämisprosessia helpottava palvelu pientyönantajille (kotitalouksille ja pienyrityksille) ja työntekijöille. Käyttöehdoissa sitoudut toimimaan palvelun ohjeiden mukaisesti, jolloin voit luottaa siihen, että palvelu toimii oikein ja virheettömästi. SuoraTyö-palvelun tarjoaa SuoraTyö Oy.

Sinun tulee lukea ja hyväksyä käyttöehdot, jotta voit käyttää SuoraTyö-palvelua.

Määritelmät

 • ”SuoraTyö.fi” tai ”SuoraTyö” tarkoittaa SuoraTyö Oy:tä.
 • ”Käyttäjä” tarkoittaa henkilöä, joka käyttää palvelua.
 • ”Työnantaja” tarkoittaa henkilöä tai oikeushenkilöä joka toimii työnantajana palvelussa.
 • ”Työntekijä” tarkoittaa käyttäjää joka toimii Palvelussa työntekijä-roolissa.
 • ”Palvelu” Tarkoittaa SuoraTyö Oy:n ylläpitämää sivustoa sekä palveluita, joita SuoraTyö Oy tarjoaa Käyttäjille Internetin, puhelimen tai sähköpostin välityksellä.
 • ”Käyttöehdot” nämä käyttöehdot

Yleiset

 • Käyttäjällä on oikeus aloittaa ja lopettaa Palvelun käyttö milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai irtisanomista. Käyttäjän palveluun tallentamat tiedot arkistoituvat käyttöön kuluvaa vuotta seuraavan 6 vuoden ajaksi.
 • Palveluun syötettyjen tietojen ja ilmoituksien tulee noudattaa kaikilta osin Suomen lakia ja hyviä tapoja.
 • Palvelussa oleva mediasisältö, kuten kuvat, saattavat olla suojattuja tekijänoikeuksin. Mediasisällön uudelleenjulkaisu tai muu hyödyntäminen on kiellettyä.
 • SuoraTyöllä on oikeus periä Käyttäjältä palvelumaksu Palvelusta erillisen hinnaston mukaisesti ja varaa oikeuden muuttaa hinnoittelua ilman ennakkoilmoitusta. Ajantasainen hinnasto on nähtävillä www.suoratyo.fi-verkkosivuilla. Palvelumaksu veloitetaan palkan maksun yhteydessä tai muulla Käyttäjän ja SuoraTyön sopimalla tavalla.
 • Työnantaja on vastuussa työn palkka- tai palkkiotietojen lopullisesta hyväksymisestä ja tietojen oikeellisuudesta. SuoraTyö vastaa ainoastaan näiden tietojen perusteella lasketun palkan tai palkkion oikeellisuudesta.
 • Palvelussa saa välittää ainoastaan sellaisia työsuhteita ja palkkoja, jotka ovat lain ja hyvän tavan mukaisia.
 • SuoraTyöllä on oikeus siirtää Palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle.
 • SuoraTyöllä on yksipuolisesti oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta internet-sivustollaan. Merkittävistä muutoksista käyttöehdoissa tullaan ilmoittamaan Käyttäjille Palvelun välityksellä tai sähköisesti (sähköposti) Käyttäjän palvelussa ilmoittamiin yhteistietoihin.
 • Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan lain, Palvelun sääntöjen, näiden käyttöehtojen ja hyvän tavan mukaisesti.
 • Tuottamalla aineistoa tai sisältöä Palveluun Käyttäjä myöntää SuoraTyölle ja sen palveluntarjoajille oikeudet hyödyntää, julkaista, muokata, kopioida sekä muulla tavoin käyttää lähetettyä aineistoa sekä sisältöä Palvelun tuottamiseen.
 • Kaikki reklamaatiot ja vaateet Palvelussa tehtyihin työsopimuksiin tulee esittää sille osapuolelle, jonka kanssa Käyttäjä on tehnyt työsopimuksen.

Henkilötiedot

 • Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen ja vahvan sähköisen tunnistautumisen. Käyttäjäksi voivat rekisteröityä luonnolliset henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus. Työnantajana toimiminen tai työnantajana toimivan oikeushenkilön edustaminen edellyttää 18-vuoden ikää. Työntekijäksi voi rekisteröityä 15 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö.
 • SuoraTyö tallentaa rekisteröidyn käyttäjän tiedot ja tiedoista muodostuu henkilötietolain tarkoittama henkilörekisteri.
 • SuoraTyö varmistaa käyttäjien henkilöllisyyden vahvalla sähköisellä tunnistusmenetelmällä, esimerkiksi TUPAS-tunnistuksella.
 • Työnantaja on henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä ja vastuussa rekisteritietojen oikeellisuudesta ja henkilötietojen käsittelystä työnhakijoiden, työntekijöiden ja työsuhteen tietojen osalta.
 • Käyttäjä voi halutessaan pyytää poistamaan henkilötietonsa Palvelusta. SuoraTyö kuitenkin arkistoi lakisääteisen säilytysvelvollisuuden alaiset tiedot.
 • Palvelun Käyttäjä on velvollinen noudattamaan henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta työelämässä sekä lakia pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä.
 • Käyttäjä ei saa luovuttaa Palvelun käyttäjätunnusta ja salasanaansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa Palvelun käyttämisestä, joka on toteutettu Käyttäjän käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 • SuoraTyöllä on oikeus tarkistaa Käyttäjän antamat tiedot ulkopuolisista lähteistä ja tehdä merkintöjä Käyttäjän profiiliin.
 • SuoraTyöllä on oikeus olla myöntämättä tai peruuttaa käyttöoikeus, mikäli kaikkia tarvittavia käyttäjätietoja ei ole annettu tai ne on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti.
 • Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen antamansa tiedot Palvelulle ovat oikeita kulloinkin ajantasaisia. Palvelu toimii Käyttäjän antamien tietojen perusteella auttaessaan Käyttäjää hoitamaan työsuhteeseen ja palkkaukseen liittyviä velvoitteita. Jos Käyttäjä antaa Palvelussa vääriä tai vanhentuneita tietoja, SuoraTyö ei ole vastuussa niiden mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista ja seuraamuksista.
 • Mikäli käyttäjä havaitsee Palvelussa vääriä tietoja, hänen on viipymättä ilmoitettava niistä Palvelun asiakaspalveluun.
 • Palveluun rekisteröity käyttäjänimi ei saa rikkoa tekijänoikeuslakia tai olla hyvän tavan vastainen.
 • Palvelussa saatetaan käyttää evästeitä Käyttäjän käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. SuoraTyö ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Velvollisuudet ja vastuut

 • SuoraTyö vastaa ilmoitusten ja tilitysten oikea-aikaisesta toimittamisesta, mikäli Työnantaja on kyseessä olevan palkka- ja palkkiojakson työt hyväksynyt ja siihen liittyvän maksun suorittanut ajallaan.
 • Tunnistautuessa palveluun Käyttäjä valtuuttaa SuoraTyön hoitamaan Käyttäjän puolesta ilmoitettuihin ja maksettuihin palkkoihin tai palkkioihin liittyvän asianhoidon.
 • Mikäli Käyttäjälle koituu palkanmaksusta ja siihen liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista viivästysseuraamuksia SuoraTyön virheen vuoksi, SuoraTyö on velvollinen korvaamaan nämä viivästysseuraamukset Käyttäjälle ja SuoraTyön vastuu tältä osin rajoittuu pelkästään näiden viivästysseuraamusten korvaamiseen. SuoraTyö ei ole kuitenkaan vastuussa edellä mainittujen maksujen viivästymisestä, mikäli ne johtuvat Käyttäjästä, pankin, verottajan, vakuutusyhtiön, muun yhteistyökumppanin järjestelmävirheestä tai ylitsepääsemättömästä esteestä.
 • SuoraTyöllä on oikeus muuttaa palveluitaan tai niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa. SuoraTyö ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että toisen palveluntarjoajan palveluun pääsee esimerkiksi SuoraTyön Palvelusta esimerkiksi linkin kautta tai muilla tavoin.
 • SuoraTyö pyrkii pitämään Palvelun käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, mutta ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä toiminnasta eikä SuoraTyö ole vastuussa keskeytyksistä tai häiriöistä aiheutuvista seuraamuksista Käyttäjälle muutoin kuin siltä osin kuin näissä Käyttöehdoissa on nimenomaisesti sovittu. Keskeytyksistä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen.
 • Jos Käyttäjä havaitsee Palvelun toiminnassa virheen, Käyttäjän on ilmoitettava siitä viipymättä SuoraTyölle. Palvelulla on tällöin oikeus ja velvollisuus korjata aiheuttamansa virhe veloituksetta niin pian kuin olosuhteet sallivat. Jos Käyttäjä laiminlyö velvollisuuden ilmoittaa virheestä, jonka tämä on havainnut tai tämän olisi pitänyt kohtuudella havaita, Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää virheen perusteella vaatimuksia.
 • SuoraTyön vastuu Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin liittyen rajoittuu kaikilta osin ainoastaan SuoraTyön tuottamuksellisuudesta Käyttäjälle aiheutuviin välittömiin vahinkoihin. SuoraTyö ei vastaa välillisistä vahingoista. SuoraTyön vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään 5.000 euroa yhdessä vahinkotapahtumassa ja saman vuoden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista yhteensä enintään 10.000 euroa.

Asiakasvaratili

 • Työnantajan suorittamat maksut tehdään suomalaisissa pankeissa oleville SuoraTyö Oy:n asiakasvarojen tilille
 • SuoraTyö hoitaa ja vastaa asiakasvaratilin rahaliikenteeseen liittyvistä pankin palvelumaksuista.
 • Asiakasvaratilille maksettujen varojen mahdollinen ylijäämä, kaikkien lakisääteisten maksuvelvollisuuksien suorittamisen jälkeen, palautetaan kerran vuodessa.
 • Asiakasvaratilin mahdollinen korkohyöty jää SuoraTyölle.

Työsopimus ja vakuutukset

 • Palvelun Käyttäjät (Työnantaja ja Työntekijä) tekevät keskenään työsopimuksen. SuoraTyö ei ole työsopimuksen osapuoli. Työntekijä sopii työsopimuksella suoraan Työnantajansa kanssa tehtävistä työsuorituksista ja työsuoritusten perusteella maksettavasta palkasta sekä muista työsuhteen ehdoista.
 • SuoraTyö ei vastaa tehdyn työn laadusta tai hyväksymisestä.
 • SuoraTyö ei ole vastuussa Käyttäjän tekemästä virheestä tai siitä, että Käyttäjä antaa väärää tietoa Palvelussa tai sen ulkopuolella, jos esimerkiksi verokorttia ei ole toimitettu Työnantajalle.
 • SuoraTyö ei ole osapuoli vakuutusten hoidossa, esimerkiksi mahdollisen työtapaturman korvauskäsittely hoidetaan suoraan vakuutusyhtiön kanssa.
 • Palvelun Käyttäjä vastaa vakuutuksen voimaan saattamisesta ennen työn teettämistä.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttäjäehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki riidat Palvelun käytöstä tai näihin käyttöehtoihin liittyen ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajan asemassa olevalla Käyttäjällä on myös oikeus halutessaan saattaa asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).